Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Jacky White BV

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden. Lees deze goed door als je bij ons gaat boeken.

1. Aanbetaling en betaling

De overeenkomst wordt pas definitief op het moment dat een aanbetaling van 30% van het bedrag is voldaan. De overeenkomst wordt geacht niet tot stand te zijn gekomen, indien de aanbetaling niet binnen de op de factuur gestelde termijn is ontvangen.
Door de aanbetaling verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden.

Het restantbedrag (factuurbedrag minus aanbetaling) dient uiterlijk vier weken voor de startdatum in bezit te zijn van Jacky White BV.
Indien het bedrag niet binnen de op de factuur genoemde termijn op de rekening van Jacky White BV is bijgeschreven, vervallen alle rechten op deelname, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

2.Annulering

In geval van annulering door deelnemer, zijn  de volgende annuleringskosten verschuldigd:

– bij annulering tot 60 dagen vóór aankomst: de aanbetaling
– annulering van 60 tot 30 dagen voor aankomst: 50% van de reissom
– en bij annulering vanaf dag 30 : de volledige reissom

3.Schade en defecten

Indien in de accommodatie een defect optreedt, dient de deelnemer onmiddellijk contact op te nemen met Jacky White BV.

Laatstgenoemde zal actie ondernemen om dit defect naar behoren te verhelpen.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan personen en/of goederen van de deelnemer of derden.

Alle door de deelnemer veroorzaakte schade aan het gehuurde dient door de deelnemer te worden vergoed.

De deelnemer dient het gehuurde naar alle redelijkheid te onderhouden en te behandelen. Alsof het zijn eigendom betreft. Het gehuurde is niet overdraagbaar aan derden.

Het gehuurde dient schoon te worden opgeleverd. Indien dit niet het geval is, behoudt Jacky White BV zich het recht 50 euro van de borg in te houden.

4. Aankomst en vertrek

Aankomsten op de reisdagen zijn tussen 9.00 uur en 20.00 uur.
Vertrek is tussen 9.00 en 12.00 uur.
Transfer naar Villa White is inclusief.
Het is ook mogelijk om een auto te huren op het vliegveld en met eigen vervoer te komen.

5. Huisdieren

In de accommodaties zijn geen huisdieren toegestaan.

6. Geschillen

Iedere deelnemer heeft kennisgenomen van deze voorwaarden en verklaart met deze voorwaarden akkoord te gaan.
In alle gevallen, waarin een geschil zich voordoet, zullen partijen zich inzetten om dit naar redelijkheid en billijkheid gezamenlijk op te lossen.

7. Reisverzekering

U dient zelf voor een reisverzekering te zorgen, Jacky White BV neemt hierin geen enkele verantwoordelijkheid. Als u verzekerd bent voor mogelijke ongevallen moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij. Bij veel verzekeringsmaatschappijen is dit ook verplicht. Ze kunnen u ook helpen met de vervolgstappen die genomen moeten worden aangezien alarmcentrales vaak beter weten welke kanalen te bewandelen per land. Let wel op de gemaakte telefoonkosten want die worden maar tot een bepaald bedrag vergoed.

Ga nooit zonder  de verzekeringsmaatschappij te raadplegen aan de slag, zij hebben meer ervaring , maar ook zult u voor alle gemaakte uitgaven eerst hun akkoord nodig hebben.

Let wel goed op wat het medisch advies is, mocht u hier uw bedenkingen bij hebben schakel dan een meer gespecialiseerde arts in en neem samen met hem contact op met de alarmcentrale.

8. Slotbepaling

Overal waar in de algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘’schriftelijk’’ wordt daaronder steeds ook verstaan de correspondentie per e-mail.

Language